About

My name is Alexey Bashtanov, I’m a PostgreSQL developer at Brandwatch